Nieuw schoolbestuur gaat ‘MEERscholen’ heten
MERIDIAAN COLLEGE EN MEERWEGEN SCHOLENGROEP SAMEN VERDER
Vanaf 1 januari 2023 vallen de tien middelbare scholen van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep onder één bestuur. De nieuwe organisatie gaat ‘Meerscholen’ heten. De fusie geeft het nieuwe bestuur een stevigere basis. Dat biedt kansen om leerlingen en ouders nu en in de toekomst meer te bieden.

Onder de vlag van Meerscholenwerkt een breed palet aan scholen samen. De spreiding over Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg maakt dat iedere leerling dichtbij huis goed onderwijs kan volgen. Havo, praktijkonderwijs, gymnasium, vmbo-basis, vwo, vmbo-kader, mavo, vmbo-gemengde leerweg: alles is mogelijk.

Eigen visie en identiteit
Bijzonder aan Meerscholen is dat iedere school het onderwijs vormgeeft vanuit de eigen onderwijsvisie en levensbeschouwelijke identiteit, zegt Inge Sterenborg. Zij is nu nog bestuurder van Meerwegen scholengroep en vanaf 1 januari voorzitter van het college van bestuur van de nieuwe organisatie. “Katholiek of protestants-christelijk: alle leerlingen worden gestimuleerd hun eigen identiteit te ontwikkelen en benieuwd te zijn naar die van een ander. Scholen, medewerkers en leerlingen bieden elkaar ruimte. We delen onze kennis en waarderen verschillen. Want juist daardoor kunnen we van elkaar leren en meer groeien.”

Alles voor de leerling
Kenmerkend is ook dat alles op de scholen en bij het bestuur in dienst staat van de leerlingen, zegt Geert Popma, nu bestuurder van het Meridiaan College en vanaf 1 januari lid van het college van bestuur van Meerscholen. “Hun toekomst staat centraal. We verzorgen kwalitatief goed onderwijs en stimuleren bij leerlingen vertrouwen in zichzelf en in de ander. Wij geloven dat je door een open houding meer plezier hebt in het leren en het leven. Ook zien we het als een gezamenlijke opdracht om leerlingen bewust te maken van hun medeverantwoordelijkheid voor een betere, inclusievere en meer duurzame samenleving.”

Groen licht
Aan de bestuurlijke fusie is een heel traject voorafgegaan. Vertegenwoordigers van personeel, medezeggenschapsraden en directies hebben samen met een adviesbureau de haalbaarheid onderzocht. Daaruit bleek dat een bestuurlijke fusie vooral kansen biedt. Na een voorgenomen fusiebesluit van de bestuurders zijn ouders geraadpleegd, zijn met de vakbonden afspraken gemaakt over gevolgen voor het personeel en hebben de overkoepelende medezeggenschapsraden en de raden van toezicht groen licht gegeven voor de fusie. Tot slot is door medewerkers en een vertegenwoordiging van leerlingen een nieuwe naam gekozen, die verwijst naar de waarden van de nieuwe organisatie.

De 10 scholen
De tien scholen van Meerscholen staan in Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg. In Amersfoort gaat het om het Corderius College, het Farel College, het Element, het Nieuwe Eemland, ’t Hooghe Landt, Mavo Muurhuizen en het PRO33college. In Nijkerk gaat het om het Accent Praktijkonderwijs en het Corlaer College; in Bunschoten-Spakenburg om het Oostwende College.